Często spotykamy się w swojej pracy z obawami inwestorów o ilość i zakres potrzebnych decyzji i pozwoleń przed przystąpieniem do projektu budowlanego. Co jest, zatem potrzebne by złożyć wniosek o pozwolenie na budowę? Postaramy się wyjaśnić w paru punktach poniżej dla pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Przede wszystkim wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wzór wniosku możemy np. pobrać stąd

wraz z:

 • Projektem budowlanym przygotowanym przez uprawnionego architekta oraz załączniki (w zakresie Inwestora) wymienione poniżej
 • Oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneOstateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z MPZP
 • Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej
 • Pełnomocnictwa w przypadku występowania w zastępstwie za Inwestora

Załączniki do projektu budowlanego, o które powinno się wystąpić przed rozpoczęciem prac projektowych:

 • Warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci (wody, energii elektrycznej, ciepła oraz odprowadzenie ścieków)

W miejscowym przedsiębiorstwie zarządzającym siecią ( wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową). należy złożyć wniosek o warunki techniczne przyłączenia. Do wniosku zwykle potrzebą dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem, do którego ma być doprowadzone przyłącze. W wydanych warunkach odpowiedni zakład określi: miejsce przyłączenia do sieci, przewidywany koszt oraz parametry techniczne przyłącza.

Jeśli nie mamy możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej możemy wykonać indywidualne ujęcie wody (studnię), a by odprowadzić ścieki możemy wybudować zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wcześniej jednak musimy zapoznać się z zapisami miejscowego planu lub treścią warunków zabudowy, gdzie może być np. zakazana możliwość budowy przydomowej oczyszczalni.

 • Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -w przypadku budowy na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub prac budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków /  art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1/
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją

Rodzaj podłoża gruntowego, jego nośność, poziom wód gruntowych mają wpływ na sposób posadowienia budynku. Dla obiektów niewielkich i prostych, jak domy jednorodzinne, takie badania także powinno się wykonać. Na ich podstawie będzie możliwe właściwie zaprojektowanie fundamentów.

 • Zgoda wodnoprawna ( w przypadku np. budowy stawu lub studni powyżej 30m głębokości)

Wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie (lub w urzędzie miasta).

 • Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej,

jeśli działka nie jest ujęta, jako budowlana np. w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

 • Uzgodnienie przez zarządcę drogi zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego

Działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej: bezpośredni, przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności drogowej na innej działce. W takim razie do projektu należy załączyć zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej albo wykazać możliwość dostępu do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną lub umowę służebności

 • Inwentaryzacja zieleni, jeżeli wynika to z zapisów MPZP lub WZ
 • Zezwolenie na usunięcie drzewa

Jeśli drzewa rosnące na działce kolidują z budową domu, trzeba będzie uzyskać zezwolenie na ich usunięcie. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku np krzewów owocowych lub młodych (do 5 lat) nie będziemy go potrzebowali (z wyłączeniem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

Pomagamy w uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Leave a Comment